Nakládání s odpady

V oblasti nakládání s odpady jsou naším hlavním zájmem rekultivace bývalých skládek TKO (komunálního odpadu). Intenzivně se touto problematikou zabýváme od počátku 90. let. Naší vizitkou jsou úspěšně dokončené projekty.

K provádění všech prací máme příslušná oprávnění dle Zákona o odpadech.

Od roku 2009 nabízíme též služby mobilního zařízení – přejímka odpadů u původce a předání do příslušného zařízení pro nakládání s odpady. Dle zákona o odpadech nejsme pouze dopravce – zákazníkům tedy odpadá starost s hledáním místa uložení odpadů. Tuto službu provozujeme nákladními vozy.

V případě potřeby zajistíme zpracování projektové dokumentace v souladu s právními normami.

Zajišťujeme monitoring vlivu na životní prostředí, monitoring kvality podzemních vod, zpracování posudků vlivu na ŽP – EIA a poradenství v oblasti odpadového hospodářství.

V rámci projektu zajistíme vzorkování odpadů a zpracování ZPO – základní popis odpadů.

Hledáme lokality vhodné k revitalizaci krajiny.

Při vyhledávání vhodných lokalit spolupracujeme také s firmou Heliwork, která pro nás zajišťuje leteckou rekognoskaci terénu. Provoz deponií.

Realizované zakázky

 • Řepy
 • Třeboradice
 • Rekultivace skládky TKO Svojetice
 • Naftové závody Hodonín
 • Rekultivace skládky TKO a TÚ Struhařov
 • k.ú. Struhařov u Mnichovic

Realizace projektu jehož investorem byla obec Struhařov. Materiály použité na terénní úpravy pocházely velkou měrou z výstavby IV železničního koridoru. Svrchní rekultivační vrstvu a vrstvu pro ozelenění tvoří dovezená kvalitní ornice. V rámci projektu byly odstraněny přípravné stavební objekty pro provoz skládky, obnovena koryta vodotečí zejména Struhařovského potoka, proveden výsev trav a výsadba lesů. Vybudován monitorovací vrt pro kontrolu propustnosti tělesa bývalé skládky a kvality podzemních vod a obslužná komunikace.

V současné době je projekt dokončen. Probíhá pravidelná údržba lesů, vodotečí, zeleně. Nadále je pravidelným vzorkováním kontrolována kvalita podzemních vod.

Probíhající realizace:

Rekultivace skládky TKO a TÚ Postřižín
k.ú. Postřižín

Doposud bylo realizováno cca 75% zakázky. Hlavním úkolem projektu bylo zajistit těleso bývalé skládky komunálního odpadu proti kontaminaci podzemních vod. Vytvořena jílová těsnící vrstva nad tělesem skládky. Provedena skrývka ornice a její deponování.

V současné době probíhají práce na návazných terénních úpravách – začlenění tělesa býv. skládky do okolního terénu z dovezených materiálů zároveň s biologickou rekultivací.

Dvakrát ročně jsou odebírány a analyzovány vzorky podzemních vod z monitorovacích vrtů a průběžně vzorkováním sledována kvalita použitých materiálů.

Provoz zařízení k nakládání s odpady

 • Rekultivace skládky TKO a TÚ Postřižín
 • Obec Postřižín, okres Kralupy n/V, cca 20km z centra Prahy směr Teplice
 • Přijímané odpady (dle Katalogu odpadů):
  • 17 05 04 – vytěžená zemina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 03
  • 17 05 06 – zemina a kamení neuvedená pod číslem 17 05 05
  • 20 02 02

Před vlastní realizací požadujeme doklad o kvalitě a vlastnostech materiálů kompletní ZPO.

Cenová kalkulace na dotaz dle rozsahu zakázky.

Provozní doba: skládka přístupná po tel. dohodě. po – pá, so – dopoledne. V případě dlouhodobé nepřízně počasí provoz omezen.

©2011 penkava.eu | Tvorba webových stránek eLoading